Politica de confidentialitate

REGIO SERV TRANSPORT SRL cu sediul in Buftea, str. Mihai Eminescu, nr. 1, cam. E210, etaj 3, judet Ilfov, proprietar al site-ului www.regioserv.ro, în calitate de Operator de date cu caracter personal se obligă să respecte confidenţialitatea și securitatea datelor personale prelucrate. În acest sens Operatorul a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice de securitate adecvate activității prestate.

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către REGIO SERV TRANSPORT sunt: clienții persoane fizice (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai companiilor colaboratoare, legali sau convenţionali, vizitatorii site-ului www.regioserv.ro.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate conform Art.6(1)lit.a GDPR, numai cu acordul dumneavoastră, la solicitarea REGIO SERV TRANSPORT, prin intermediul unui formular on-line (existent pe site-ul mai sus numit), prin abonarea la newsletter sau fizic de către personalul autorizat la punctele de vanzare.  

În cazul în care NU sunteţi de acord cu oricare dintre mențiunile din acest document vă rugăm nu utilizați website-ul nostru sau NU ne furnizaţi datele dvs. personale.

Este posibil ca anumite servicii solicitate de dumneavoastră să fie condiționate de furnizarea unor date cu caracter personal, într-o astfel de situație refuzul furnizării acestora poate duce la imposibilitatea prestării serviciului respectiv.

Vă rugăm să consultați și Politica Cookies, disponibilă pe site-ului www.regioserv.ro, pentru o mai bună înțelegere a funcționării diverselor microprograme precum cookie-urile în cadrul site-ului nostru.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Date cu caracter personal prelucrate de către REGIO SERV TRANSPORT

 • Nume și prenume;
 • telefon/fax ;
 • e-mail;
 • N.P. ;
 • adresa IP;
 • imagini;
 • informații colectate pe parcursul accesării site-ului privind preferințele dumneavoastră, în măsura în care acestea sunt relevante pentru noi ;

REGIO SERV TRANSPORT nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute în acest document.

Scopurile colectării datelor cu caracter personal:

 • Derularea activităţii de oferire a serviciilor de transport persoane;
 • Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
 • Colaborarea cu alte unități de transport persoane;
 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;
 • Gestionarea relaţiei cu clienții;
 • Comunicarea comercială către clienți de oferte personalizate;
 • Asigurarea securității sistemelor noastre IT ,sistemelor de comunicații, website-ului, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale sau malițioase;

REGIO SERV TRANSPORT tratează toate informațiile personale ca fiind confidențiale şi le dezvăluie către terți doar în condițiile special prevăzute de lege. Consimțământul dumneavoastră poate fi necesar în cazul în care solicitați transmiterea informațiilor personale către terțe părți.

Destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Destinatari ai datelor  cu caracter personal colectate de la persoanele vizate pot fi:

–  Unități de transport persoane din rețeaua publica sau privată ;

–  Firme din domeniul IT ce administreaza și întrețin site-ul;

–  Furnizori de servicii (Împuterniciți) ai REGIO SERV TRANSPORT în vederea realizării intereselor legitime;

–   Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet;

–   Societăţi de asigurare şi reasigurare;

Durata prelucrării datelor cu caracter personal .

În vederea realizării scopului menţionat, REGIO SERV TRANSPORT va prelucra datele cu caracter personal numai atât timp cât persoana vizată va fi client al REGIO SERV TRANSPORT, sau în conformitate cu cerințele legale. Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care  au fost colectate, aceste date vor fi distruse conform procedurilor interne. 

Măsuri de siguranţă utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, REGIO SERV TRANSPORT utilizează metode şi tehnologii de securitate combinate cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Notă! Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi însă niciodată garantată. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanei vizate.

Vă asigurăm că REGIO SERV TRANSPORT depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, prelucrate prin intermediul website-ului nostru. Avem implementate proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Drepturile persoanei vizate.

Persoanele vizate (pacienții REGIO SERV TRANSPORT) beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile în legătură cu protecția datelor de:

 • dreptul de acces la datele personale;
 • dreptul la rectificare asupra datelor personale;
 • dreptul la ştergere ( dreptul de a fi uitat) a datelor personale;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziţie ;.

Persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata Autorităţi de supraveghere şi/sau de a introduce o cale de atac judiciara.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, REGIO SERV TRANSPORT poate:

 • fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze să dea curs cererii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, la sediul societatii sau la adresa de e-mail contact@regioserv.ro .

Va informam ca Responsabilul cu Protecția Datelor poate fi contactat la adresa de mail : adrian.magda@gdprservicii.ro

Prin citirea acestui document presupunem că Persoana Vizată a luat la cunoștință şi înțelege faptul că necesitatea prelucrării de date cu caracter personal constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de către clinica medicală REGIO SERV TRANSPORT .

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare, a website-ului www.regioserv.ro, capitolul ”Politică de Confidențialitate” pentru a fi tot timpul informaţi în legătură modificările ce pot apărea. Prin accesarea website-ului sau utilizarea serviciilor oferite prin intermediul acestuia, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.

Scroll to Top